خانه پروژه ها درباره ما تماس با ما

تاریخ اتمام کاربری پروژه وضعیت پروژه نوع پروژه
1393 و قبل 1394-5 1396-7 1398 1399
مسکونی اداری تجاری آموزشی‌فرهنگی   مراکز نوآوری
اتمام یافته   درحال اجرا   ایده
توسعه‌گری   طراحی و اجرا   طراحی