خانه پروژه ها درباره ما تماس با ما

معرفی پناه سازمان پناه پرسنل و هیئت مدیره تانیدیه ها و تقدیرنامه ها

هیئت مدیره گروه پناه

علی اصغر میرانیان
رئیس هیئت مدیره
کارشناس مهندسی مکانیک - تاسیسات
بهنام میرانیان
مدیرعامل
کارشناس ارشد مهندسی معماری
هاله قدم آبادی
عضو هیئت مدیره
مهندس صنایع

پرسنل^

مونا خدائی
احمدرضا خداکرم
فاطمه سادات کاظمی
حمیده عجم
احمدرضا غفاریان
علیرضا رحیم
محی الدین دشتی
مبین معینی
نیما میلانی
سعید دانشور