خانه پروژه ها درباره ما تماس با ما

معرفی پناه سازمان پناه پرسنل و هیئت مدیره تانیدیه ها و تقدیرنامه ها

گروه پناه با توجه به حوزه های فعالیت خود از سه مجموعه مهندسی تشکیل شده است:

  1. مجموعه ساختمان
  2. مجموعه مهندسی معماری و مشاوره
  3. مجموعه طراحی داخلی و خدمات