Home Projects About us Contact us

Introduction Organization Staff & BOD Citations

گروه پناه با توجه به حوزه های فعالیت خود از سه مجموعه مهندسی تشکیل شده است:

  1. مجموعه ساختمان
  2. مجموعه مهندسی معماری و مشاوره
  3. مجموعه طراحی داخلی و خدمات